Thứ Tư, 15 tháng 4, 2015

Đơn vị "U" là gì? Tại sao phải là 1U - 2U - 3U - 4U - 5U...?

Đơn vị "U" là gì? Tại sao phải là 1U - 2U - 3U - 4U - 5U...?
Đơn vị "U" là gì?
 Đơn vị "U" là gì?
1U = 1,75 inch = 4.45 cm     (1 inch = 2,54cm)

Đây là đơn vị mà các nhà sản xuất quy ước dùng để đo chiều cao của thiết bị. Khi tài liệu ghi switch/hub/router/server 1Ucó nghĩa là chúng có chiều cao 1U. Nếu quan sát các thiết bị như switch, hub, router, server... dành cho doanh nghiệp (không phải loại dành cho gia đình, văn phòng nhỏ), bạn sẽ thấy chiều cao của chúng là bội số của U, chẳng hạn 1U, 2U, 4U, 5U...