Thứ Bảy, 18 tháng 4, 2015

Bu Lông Đầu tròn Cổ vuông, chống xoay dùng để bắt thang máng cáp

Bu Lông Đầu tròn Cổ vuông, chống xoay dùng để bắt thang máng cáp
Bu Lông Đầu tròn Cổ vuông, chống xoay dùng để bắt thang máng cáp
Bu long đầu tròn cổ vuông, dùng để bắt kệ, thi công thang máng cáp, chống xoay M6, M8, M10 chiều dài tùy ý